Провідна ідея розвитку КЗ "Школа-інтернат №14": створення умов для задоволення освітніх потреб особистості, самореалізації кожної дитини на основі всебічного педагогічного аналізу її успіхів, конструювання цілісного особистісно зорієнтованого педагогічного процесу досягнень, саморозвитку і самовизначення школярів.


Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в школі є підвищення рівня педагогічної майстерності всього педагогічного колективу.

Забезпечення КЗ "Школа-інтернат № 14" кваліфікованими педагогічними кадрами.

У школі працює 25 педагогів.

З них:

- спеціалісти вищої категорії - 6

- спеціалісти І категорії – 14

- спеціалісти ІІ категорії – 4

- спеціалісти – 1

- педагогічне звання «старший учитель» - 2

Педагогічний колектив школи працює над науково-методичною проблемою «Створення умов для успішної соціалізації вихованців шляхом реалізації принципів особистісно-орієнтованого навчання і превентивної освіти».

/Files/images/Структура метод.роботи.jpg

В навчально-виховному процесі реалізуються основні завдання методичної роботи школи: сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності; розвиток учительської творчості; формування інтересу до сучасних наукових ідей; покращення методичної підготовки педагогічних кадрів; розвиток аналітичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності; апробація та впровадження освітніх технологій; вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій основі створення умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами учнів, учителів, батьків.

Створення педагогічним колективом практики застосування інноваційних технологій навчання, нестандартних методів, прийомів навчання і виховання школярів позитивно позначилося на розвитку творчого мислення учнів, активізувало їх участь в житті школи.

Розвитку творчої активності вчителів сприяло застосування колективних, групових та індивідуальних форм роботи.

Робота над проблемою школи реалізовувалась через інноваційні й традиційні форми роботи: методичні об'єднання, теоретичні і практичні семінари, відкриті уроки, предметні тижні, тижні майстерності, "круглі столи", творчі звіти вчителів, тиждень молодих учителів, педагогічний ярмарок, педагогічні читання, педагогічні виставки, ярмарок педагогічної майстерності за підсумками роботи над річною темою. Уся науково-методична робота в школі підпорядкована методичній раді, до складу якої входять: адміністрація, керівники методичних об'єднань і досвідчені вчителі.

З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників в школі чотири роки працює шкільний семінар: "Аспекти формування майстерності вчителя".

Упродовж року працювали 5 методичних об’єднань, які визначили свою річну тему відповідно до річної проблеми школи.

Адміністрація школи постійно здійснювала керівництво методичною роботою й контроль за її проведенням, правильно визначила структуру методичної роботи, безпосередньо брала участь у складанні планів роботи методичних об’єднань, школи молодого вчителя, атестації вчителів, проведенні тижнів педагогічної майстерності.

Усі вчителі на своїх уроках приділяють увагу розвитку творчих здібностей учнів. На уроках спостерігається вдале поєднання індивідуального підходу до учнів та фронтальні форми роботи, кожний учень залучається до творчої діяльності, самостійного пошуку інформації.

На високому рівні були проведені предметні тижні української мови і літератури, російської мови і зарубіжної літератури, математики, біології, історії.

Педагоги працюють над удосконаленням методики проведення сучасного уроку з використанням елементів розвиваючого, особистісно орієнтованого, превентивного, інтерактивного навчання. Упродовж року на контролі адміністрації було питання організації роботи з учнями, які мають низький рівень знань. У школі були організовані індивідуальні заняття з української мови, математики, читання, алгебри та геометрії, під час проведення уроків учителі використовували диференційовані завдання, індивідуалізували домашнє завдання.

У школі діє методичний кабінет. Це основна база для проведення всіх видів методичної роботи школи та організаційних форм самоосвіти вчителів. У кабінеті зібрано і систематизовано матеріал на допомогу вчителю щодо вирішення проблем навчання та виховання школярів, інформацію для молодих спеціалістів "Актуальні питання навчання", "Вимоги до сучасного уроку", банк кращих письмових робіт учнів, матеріали діяльності методичних об'єднань і творчих груп учителів.

У школі працює творча міні-група "Інтерактив", творча міні-група "Пошук".

/Files/images/1-1/2014912122232.jpg /Files/images/1/IMG_20200408_131713.jpg
/Files/images/1-1/2014912111416.jpg /Files/images/1-1/2014912111404.jpg

Постійно поповнюється та зазнає модифікації інформаційно-методичне забезпечення закладу: розширені можливості використання електронної пошти й Інтернету, шкільного сайту. Бібліотечний фонд зріс на 10 %, зросла кількість програмованих засобів навчального призначення (до 15 одиниць), передплачується періодична науково-педагогічна преса на допомогу вчителям та вихователям.

Кабінет інформатики оснащений мультимедійним проектором, інтерактивною дошкою, що дає змогу зробити навчальний процес більш насиченим, наочним, естетично оформленим.

У розв'язанні актуальних проблем сучасної освіти суттєву роль відіграє система психологічного супроводу діяльності навчального закладу.

Основною метою психологічного супроводу навчально-виховного процесу в КЗ "Школа-інтернат № 14" є підтримка комфортного освітнього середовища, що сприяє найповнішому розвитку інтелектуального, особистісного й творчого потенціалу суб'єктів навчально-виховного процесу.

Важливим етапом роботи психолога стала профілактика дезадаптації учнів 1-го та 5-го класів, яка включала заходи, що передбачали успішну адаптацію учнів до навчання та запобігання дезадаптації загалом.

Контроль за адаптацією учнів 1-го та 5-го класів до нових умов навчання містив дослідження мікроклімату в класовому колективі, самопочуття учнів на уроках, самооцінки та тривожності дітей.

Вчителі школи працюють сумлінно, прагнуть досягти максимального результату навчання кожної дитини, враховуючи особливості розвитку. Педагоги школи розуміють значимість завдань, які стоять перед сучасною школою й освітою, усвідомлюють необхідність нових підходів до навчання в мінливих умовах і переходу на інший рівень навчання.

Діти приступили до навчання в оновлених кабінетах.

/Files/images/1-1/2014912110741.jpg /Files/images/1-1/2014912111029.jpg

/Files/images/1-1/2014912121937.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1396